تصور اشتباه ایرانی ها از جذابیت چشم و ابروی مشکی برای غربی‌ها

یک مردم‌شناس با بیان اینکه ایرانیان مهاجر در حوزه فرهنگ به دلیل تاثیرپذیری از فضاهای رسانه‌ای و عوامانه با پارادوکس‌های بسیاری مواجه می‌شوند، گفت:

ادامه